Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-förnybara resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Vi lämnar det traditionella slit- och slängsamhället, den så kallade linjära ekonomin, och övergår till en cirkulär ekonomi där resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt och under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel.

I en cirkulära ekonomin övergår vi från att äga och konsumera produkter (förbruka och slänga) till att i stället bli användare av produkter och använda dem för deras funktioner (genom att hyra, dela, leasa eller låna). Produkter designas för att kunna plockas isär så att de enkelt ska kunna lagas, uppgraderas, renoveras, omtillverkas och återvinnas. Nya cirkulära affärsmodeller och tjänster utformas för att göra systemet effektivt och lönsamt. I en cirkulär ekonomi finns inget avfall utan alla produkter och allt material som ett företag eller en privatperson inte behöver eller kan ta tillvara, blir en resurs åt någon annan. 

Den cirkulära ekonomins grundläggande egenskaper:

Designa bort avfall

Avfall skapas inte, utan alla produkter och material är designade för att cirkulera i den biologiska eller tekniska materialcykeln. Läs mer om den tekniska och biologiska cykeln >>.

Bygg motståndskraft genom mångfald

Modularitet, mångsidighet och anpassningsförmåga är värdefulla egenskaper som behöver prioriteras i en snabbt utvecklande värld så att produkter och material kan användas så länge som möjligt och med bibehållet värde trots nya trender och behov.

Diversitet är något som behöver prioriteras i en värld där kriser ibland uppstår eftersom diversifierade system är mer motståndskraftiga mot yttre förändringar än system som byggts enkelt för att vara effektiva. För att minska risker i leverantörskedjan behövs en diversitet av leverantörer som kan ersätta varandra om kriser uppstår. Ett annat sätt att minska risker på i leverantörskedjan är att se till att olika produktionsprocesser klarar att producera specifika produkter med olika sorters material. På så sätt kan en typ material enkelt bytas ut mot en annan vid brist på, eller kraftig prishöjning av, det ursprungliga materialet.

Använd energi från förnybara källor

System ska drivas helt på förnybar energi.

Tänk i system

Ett systemtänk krävs för att kunna förstå hur delar av ett system påverkar varandra och hur system påverkar andra system. Ett systemtänk är nödvändigt för att minimera ekonomiska, sociala och ekologiska risker eftersom olika system och delsystem är oftast beroende av varandra. Företag är till exempel beroende av ekosystemtjänster och det är också människan. Ett annat exempel är hur förändringar i ett ekosystem på enda sidan av jordklotet (ex. genom skogsskövling) kan påverka regioner på andra sidan jordklotet (ex. förändrad nederbörd). I en cirkulär ekonomi ses allting i förhållande till sin omgivning.  

Avfall från ett system är näring åt ett annat (eng. waste is food)

När material som är gjorda av biologiskt och ofarligt material har konsumerats (förlorat sin ursprungliga funktion) används det resterande värdet av materialet i olika applikationer innan det återförs till naturen och blir näring. När produkter som har designats för att hålla länge och återanvändas många gånger går sönder kan delar av produkten användas för att tillverka "nya" produkter med samma eller andra funktioner.

Cradlenet definerar cirkulär ekonomi enligt the Ellen MacArtur Foundations definition av cirkulär ekonomi