Vilka vallöften ger partierna som bidrar till att driva omställningen till en Cirkulär Ekonomi? 

Vad har riksdagspartierna för ambitioner kring cirkulär ekonomi? Vi har frågat samtliga partiers klimat- och miljöpolitiska talespersoner vilka vallöften de ger som bidrar till att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi.  Vi bad partierna att ge ett kortare svar på frågan som publicerades i vårt nyhetsbrev. Vi vill därför påpeka att det är möjligt att partierna har fler cirkulära vallöften än de som redovisas i vår undersökning. Undersökningen baseras endast på de cirkulära vallöften partierna valde att lyfta i intervjun. Samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har valt att återkoppla.

1200px-Vänsterpartiet_logo.svg.png

Jens Holm, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Vi kommer att arbeta för att återanvändningen och återvinningen av produkter och material ökar. Vi vill:

- Införa obligatoriskt insamlingskrav av matavfall, med krav på närings- och energiåtervinning.
- Ställa högre krav på producenterna så att producenterna tillverkar produkter som är designade för återanvändning och återvinning.
- Införa styrmedel som gör det lönsamt att använda återvunna råvaror.
- Hela Sverige måste omfattas av krav på fastighetsnära insamling och det bör sättas tydliga krav på producenterna att förebygga uppkomsten av förpackningsmaterial och returpapper.
- Införa pant på fler förpackningar och vid behov höja panten där det redan finns.
- Åtgärder som stimulerar delningsekonomi.

huvudlogotyp_färg_moderaterna.png

Maria Malmer Stenergard, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Att skapa goda förutsättningar för ett resurseffektivt samhälle ligger högt upp på Moderaternas agenda. Avfall ska i första hand förebyggas och minskas, och därefter återanvändas eller återvinnas. Målen för insamling och återvinning av förpackningar, returpapper och elektronik höjdes under alliansregeringens tid – och vi vill skärpa dessa mål ytterligare. Samtidigt behövs god hantering av det avfall som ändå uppstår, särskilt farligt avfall som kan göra stor skada under lång tid. Vi vill därför att tillsynen av farligt avfall ska förbättras och göras riskbaserad. Vi vill även införa ett nationellt mål för fosforåterföring.

liberalerna_blaklintsbla.png

Lars Tysklind, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Digitalisering och delningsekonomin banar väg för nya klimatsmarta konsumtionsmönster. Lagstiftningen måste utvecklas på området för att främja utvecklingen.

- Drivkrafterna hos företagen måste öka för att utveckla produkter med lång livslängd. Frågan om förstärkt reklamationsrätt bör utredas närmare.
- Konsumenten ska kunna göra aktiva och informerade val och märkningen av varor och tjänster bör förbättras.
- Producenter ska ha ett stort ansvar för att produkter enkelt kan återanvändas eller att de ingående materialen kan återvinnas.
- Återanvändningen av textilier måste öka och möjligheten för konsumenten att lämna textilier till återvinning förbättras. Forskning om hur textilier ska kunna återanvändas i större omfattning behövs.
- Gröna enkla jobb kan fylla en viktig funktion inom återvinningssektorn där det finns behov av jobb som många gånger kräver manuellt arbete och som samtidigt syftar till förbättrad miljö.

Socialdemokraterna.png

Åsa Westlund, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

- Krav på möjlighet till återvinning och cirkularitet. Skärpta krav på att förpackningar ska designas smartare, onödiga förpackningar ska undvikas. EU:s ekodesigndirektiv bör utökas med krav på producenterna för återbruk, reparerbarhet och återvinning.
- Ökad upphandling av återvunnet material. Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram stöd för kommuner och regioner att kunna ställa krav på ökad andel återvunnet material t.ex. vid nybyggnation.
- Inför mer pant. Pant på mobiltelefoner och andra elektroniska produkter.
- Öka insamlingen och återvinningen av textilier.

mp_logo_centrerad_gron_rgb-400x400-1.png

Stina Bergström, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Klimat och miljöpåverkan från konsumtionen måste minska, Miljöpartiet vill bygga ett samhälle där det är lätt att dela saker med varandra och billigare att reparera än att köpa nytt. Vi vill höja och bredda skatterna på begränsade resurser och det som förstör miljön, som farliga kemikalier eller fossila bränslen, och sänka skatten på det som är bra för människor och miljö, som arbete, reparationer, återanvändning eller uthyrning. Vi vill ställa krav på design så att saker är lättare att reparera och återanvända och att tillverkare ska bli skyldiga att redovisa hur länge prylar förväntas hålla. Miljöpartiet vill införa ett hyberavdrag som ger lägre skatt för hushåll när de hyr produkter eller reparerar saker i stället för att köpa nytt, eller köper tjänster för att sälja vidare begagnade saker.

logo-fb-centerpartiet.png

Rickard Nordin, suppleant Miljö- och jordbruksutskottet

Centerpartiet arbetar för:

- att stärka det befintliga producentansvaret, och att fler produktgrupper såsom textilier, möbler och byggmaterial omfattas
- att reklamationsrätten följer varan istället för att stanna vid den ursprungliga köparen och utöka konsumenträtten för ursprungliga fel till ett år.
- framtagande av en nationell strategi för biobaserad samhällsekonomi
- att minska spridningen av plast i ekosystemen liksom att ersätta fossila plaster med biobaserade och verka för en cirkulär ekonomi
- att främja innovativa biobaserade material liksom en cirkulär ekonomi där kretsloppet sluts och ämnen återförs in i cirkeln istället för att bli avfall i vår miljö, däremot är det viktigt att skadliga ämnen inte återförs i systemet
- att skapa rätt förutsättningar och innovationsvänligt samhällsklimat för minskad klimatpåverkan
- att stimulera utvecklingen till en cirkulär ekonomi genom långsiktiga spelregler som gynnar investeringar
- samla ihop satsningar på cirkulär ekonomi och stimulera produktion och skapa testanläggningar för ex bioplaster, utveckling av nya material från skogen och konvertering från fossil till förnybar processenergi.