Stora möjligheter med offentlig upphandling som cirkulärt fokusområde

Offentlig upphandling är ett av tre fokusområden för Delegationen för cirkulär ekonomi. Cradlenets ordförande Pär Larshans, även hållbarhetschef på Ragn-sells, medverkar som fristående expert i referensgruppen för området. I en artikel i Inköpsrådet(17/6) beskriver Pär att det offentliga upphandlar för omkring 800 miljoner kronor per år och vilka möjligheter det kan innebära: “– Genom att till exempel kräva mer återvunnet material kan offentlig verksamhet bidra rejält i omställningen till en cirkulär ekonomi.”