Screen Shot 2018-07-02 at 17.16.41.png

Forskning inom Cirkulär ekonomi

Nedan ges exempel på olika forskningsinstitut och universitet i Sverige som bedriver forskning inom cirkulär ekonomi.

ndaapemcsaw1z5m3fmcf.jpg

Science Park Borås

Science Park Borås är en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier där det skapas innovationer och bedrivs forskning/studier. Cirkulär ekonomi genomsyrar mycket av de arbetet som görs på Science Park Borås. ­

Läs mer >>

IVA.jpg

IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

Iva är en fristående akademi som har "...till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling". IVA driver projektet "Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi" som är uppdelat inom fem delprojekt: lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast.

Läs mer om projektet och IVA >>

IVL.JPG

IVL - Svenska Miljöinstitutet

På IVL sker forskning inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. IVL driver bland annat projektet "Polcirkeln" som syftar till att undersöka hur olika kombinationer av styrmedel ska utformas för att skapa hållbara konsumtionsmönster och cirkulära resursflöden.

Läs mer om projektet och IVL här >>

RISE.gif

RISE - Research Institutes of Sweden

Cirkulär ekonomi är ett "styreområde" inom RISE och fokus ligger på utveckling och demostration av innovativa framtidstekniker. RISE driver en rad olika projekt om att utvinna och använda sekundära resurser som plast, matrester, bygg- och rivningsavfall, biomassa och metaller.

Läs mer on RISE projekt här >>

RISE Viktoria.JPG

RISE Viktoria - ingår i RISE sedan januari 2018

RISE Viktoria arbetar med forskning och teknisk utveckling i samarbete med industrier, offentlig sektor och universitet. Målet är att stödja svenska bil- och transportindustrin mot en hållbar utveckling och tillväxt. RISE Viktoria driver flertalet projekt kring utevckling av cirkulära affärsmodeller och resursanvändning inom den sistnämnda industrin.

Läs mer om projekten här >>

KTH.png

KTH - Kungliga Tekniska Högskolan

KTH driver forskning för miljö och hållbar utveckling. KTH har en rad publikationer kring cirkulär ekonomi. Ett exempel på forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi, som gjordes i samarbetet med EU kommissionen och Ellen MAcArthur Foundation, är ResCom i vilken metoder och verktyg för att skapa slutna och cirkulära tillverkningsprocesser inom olika industrier utvecklades. KTH driver du ett projekt som bygger på ResCom projektet.

Läs om ResCom här >>
Läs mer om KTH:s forskning här >>

Gävle.jpg

Högskolan i Gävle

Hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö är i fokus på högskolans forskningsinsatser. Exempel på cirkulära forskningsprojekt är att skapa en mer cirkulär ekonomi av plast i kommunen och att utreda möjligheten till återföring av fosfor till jordbruket.

Läs rapporter och om projekt kring cirkulär ekonomi här >>

chalmers-logo.png

Chalmers tekniska högskola

På Chalmers drivs forskning inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, men en håbbar framtid som allomfattande vision. Forskare på Chalmers har bland annat studera möjligheten att återvinna IT-produkter och bilar för att främja cirkulär ekonomi.

Läs om Chalmers projekt och rapporter kring cirkulär ekonomui >>

Lund U.png

Lunds Universitet

Lunds Universitet bedriver forskning inom bland annat cirkulär ekonomi och avfallshantering. Ett exempel är forskningprogrammet STEPS där man studerar hur plast och framför allt polyester skulle kunna tillverkas, användas och återvinnas på ett mer hållbart och cirkulärt sätt. Ett annat exempel är forskning kring produkt-tjänstesystem (eng. product-service system [PSS], t.ex. delning, uthyrning, leasing, pay-per-use, etc.) där forskare undersöker möjligheten för företag att erbjuda dessa tjänster och därmed få en mer cirkulär affärsmodell.

Läs mer om STEPS här >>
Läs mer om projekten kring produkt-tjänstesystem här >>
Läs mer om andra projekt på Lunds Universitet här >>

MISUM.png

Mistra Center for Sustainable Markets

Institutionen verkar under Handelshögskolan (eng. Stockholm school of economics) där forskning kring hållbara marknader och ekonomier sker. Inom forskningsområdena "Sustainable finance" och "Innovating Markets" drivs projekt inom cirkulär ekonomi och föreläsningar ges även i ämnet.

Läs mer om dessa forskningsområden >>

mistra.png

Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att bidra till en cirkulär ekonomi inom modeindustrin. Programmet levererar insikter och lösningar för hur den svenska modeindustrin och andra intressenter ska kunna förbättra dess miljöprestanda och stärka dess globala konkurrenskraft avsevärt.

Lär mer om Mistra Future Fashion här >>

LiU-primar-svart.png

Linköpings universitet

Linköping universitet forskargrupp för industriell symbios verkar för att skapa långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer som möjliggör effektivare användning av material, energi och andra tillgängliga resurser.
Forskargruppen koordinerar både ett nationellt nätverk och en plattform för kunskapsdelning. Arbetet ska bidra till utveckling av nya industriella och urbana symbiosprocesser i riktning mot en cirkulär ekonomi.

Läs mer om forskargruppen för industriell symbios här >>

 

Har vi missat något institut, universitet eller projekt? Meddela oss gärna på info@cradlenet.se så lägger vi till det.