Cirkulära praktiker i företag (pågående Vinnova-projekt)

Tillsammans med Örebro Universitet och ECONOVA AB, bedriver Cradlenet under 2019 ett Vinnnovafinansierat projekt om cirkulär ekonomi i praktiken.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att generera kunskap om cirkulära praktiker och skapa en typologi av best practice. Det övergripande målet med projektet är att minska gapet mellan teori och praktik för företag i steget mot en cirkulär ekonomi.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leverera: 1 vetenskaplig artikel om cirkulära praktiker, konferensdeltagande vid minst en internationell vetenskaplig konferens, 4 genomförda kunskapsmoduler samt 1 populärvetenskaplig rapport ´cirkulära praktiker; hur gå från ord till handling´? Förväntade resultat: Ökad kunskap om och förslag för att undanröja de hinder som skapar tröghet i transistionen mot cirkulära praktiker.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innefattar fem arbetspaket (AP) som kommer att löpa parallelt under ett års tid. AP1 handlar om att förstå cirkulära praktiker och påbörjas genom en litteraturstudie som sedan byggs på mha. AP 2 och 3. AP 2 handlar om att inventera organisationers behov och nuläge och genomförs i form av intervjuer med företag. AP 3 innefattar 4 kunskapsmoduler som ges i form av workshops arrangerade för företag. AP 4 innefattar utvecklingen av en typologi för cirkulära praktiker och AP 5 innefattar spridning av de inhämtade kunskaperna.

För mer information: info@cradlenet.com

Source: https://www.vinnova.se/p/cirkulara-praktik...