Utredningen om cirkulär ekonomi

Regeringen presenterar utredningen om cirkulär ekonomi

Den 22 mars presenterade regeringens utredare för cirkulär ekonomi, Ola Alterå, utredningens resultat. Betänkandet överlämnades till Miljöministern Karolina Skog som sa att några utav förslagen i utredningen sannolikt blir en valfråga. Ola svarade då att han hoppas att ”det smäller ännu tidigare” och det hoppas Cradlenet också!
Förslagen är baserade på fyra hinder som har identifierats i utredningen: (Nedanstående beskrivning av varje hinder och förslag är inte fullständig)
Hinder

 Prisrelationer: nytt vs. begagnat, reparera/hyra istället för att köpa nytt – Tidskrävande för konsumenten att reparera, hyra och köpa begagnat.  – Marknaden för begagnat och reparationstjänster hålls tillbaka av regelverk för avfall.
– Efterfrågan är begränsad p.g.a. konsumenters preferenser för nya saker och modeller.

Förslag

– Öka tillgängligheten till bilpooler. En bilpoolsbil kan ersätta 6 privata personbilar.
– Inför ett hyberavdrag: skattereduktion på reparationer, hyra av produkter och tjänster för att sälja vidare begagnat.
– Underlätta för hushållen att förebygga avfall: Kommunernas avfallsförebyggande roll ska förtydligas. Många kommuner vill arbeta med CE men är rädda för att göra fel.
– Förebygga avfall i statliga och kommunala verksamheter: statliga myndigheter ska ges skyldighet att förebygga avfall i sin verksamhet.
– Stärk rätten att reklamera undermåliga produkter: bevisbördan i reklamationsrätten ska ges till säljaren.
– Stärk förtroendet och öka rättssäkerheten inom begagnathandel och delning.

Ola Alterå nämnde under presentationen att digitaliseringen och förnybar energi är nya tekniska lösningar som kommer att underlätta för Sverige bli en cirkulär ekonomi. Betydande hinder är marknadsmisslyckanden (inget pris på miljökostnader, otillgänglig information och höga transaktionskostnader) samt våra vanor, beteenden och konsumtionsmönster som har formats under mer än ett århundrade av linjärt ekonomiskt tänkande.

Sverige är ännu inte en av de ledande nationerna inom cirkulär ekonomi. Cradlenets vision är att Sverige blir den främsta nationen inom cirkulär ekonomi år 2030. Om förslagen som angetts i utredningen verkställs blir det en ordentlig skjuts för Sverige i rätt riktning.

Betänkandet finns att ladda ner här>> Den är mycket läsvärd! Utredningen ska ut på remiss och Miljöministern hoppas att många företag ger input på den, ”det är enkelt!” berättar hon.