Välkomna till årsmöte den 15 februari!

Den 15 februari är det dags för Cradlenets årsmöte! På årsmötet kommer Cradlenet att berätta vad föreningen har gjort under det gångna året och vad som är planerat för 2017. Under mötet presenteras även Cradlenets Advisory Board och möjlighet ges till att träffa aktiva inom Cradlenets arbetsgrupp Cirkulär Samhällsbyggnad.

Alla är välkomna till årsmötet för att lyssna och för att påverka Cradlenets arbete under 2017 men det är endast medlemmar som har rösträtt och möjlighet att motionera. För att få rösträtt under mötet måste medlemsavgiften betalas in senast den 14/2.  Bli medlem här >>. Motioner till årsmötet ska skickas in senast 8/2 för att tas upp till behandling. Skicka din motion till medlem@cradlenet.se

Årsmötet anordnas tillsammans med Skandia Fastigheter. Skandia Fastigheter är medlemmar i Cradlenet och har erbjudit sin lokal för mötet

Tid för årsmötet: 18.00 – 20.00
Plats: Skandia Fastigheter, Sveavägen 44, Stockholm
Förtäring: Cradlenet bjuder på dryck och lättare förtäring
Dagordning: dagordning publiceras på Cradlenets hemsida
Anmälan till årsmötet (senast den 10/2): osa@cradlenet.se 

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
 11. Val av styrelse: ordförande, kassör och övriga ledamöter; samt två firmatecknare
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Styrelsens förslag:
  1. Verksamhetsplan och budget 2017; och
  2. Fastställande av medlemsavgifter
 15. Behandling av inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande
 Varmt välkomna!

 

2 Responses to "Välkomna till årsmöte den 15 februari!"